Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MARTI TORMO PONT  informa que és titular del lloc web https://translatborn.com/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, MARTÍ TORMO PONT informa de les següents dades:

El titular d’aquesta lloc web és MARTÍ TORMO PONT, amb DNI 53867774A i domicili social a C/ SANATORI 44 08196, SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA). La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@translatborn.com.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de MARTÍ TORMO PONT atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació a través del lloc web de MARTÍ TORMO PONT, totes les condicions d’ús que aquí s’estableixen, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal en cada cas.

El lloc web de MARTÍ TORMO PONT proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per MARTÍ TORMO PONT per a l’accés a determinats continguts o serveis que ofereix el web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades que ofereix MARTÍ TORMO PONT  contràriament a allò que es disposi per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
MARTÍ TORMO PONT no es fa responsable del continguts dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitat cap classe de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

MARTÍ TORMO PONT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MARTÍ TORMO PONT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que l’usuari pugui patir per la navegació per Internet.

Modificacions
MARTÍ TORMO PONT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa referència als continguts del lloc web, como a les condicions d’ús del mateix. Les susdites modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de MARTÍ TORMO PONT amb NIF 53867774A i domicili social situat a C/ SANATORI 44 08196, SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, MARTÍ TORMO PONT informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes anteriorment esmentats.
Mentre que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

MARTÍ TORMO PONT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que MARTÍ TORMO PONT es compromet a adoptar totes aquelles mesures raonables per tal que aquestes siguin suprimides o rectificades sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en matèria de protecció de dades vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així como del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a la direcció postal que s’ha indicat més amunt o al correu electrònic carmen@translatborn.com.

Es podrà dirigir a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)
El CERTIFICADO SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre MARTÍ TORMO PONT i l’usuari.

MARTÍ TORMO PONT disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICADO SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix utilitzant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que sigui tancada la connexió.

Propietat intel·lectual i industrial
MARTÍ TORMO PONT por si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), de titularitat de MARTÍ TORMO PONT. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MARTÍ TORMO PONT.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de titularitat de MARTÍ TORMO PONT. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de MARTÍ TORMO PONT.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
MARTÍ TORMO PONT es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre a arbitratge llurs conflictes o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MARTÍ TORMO PONT té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.